Znaczenie analizy ekonomicznej w planowaniu i kontrolowaniu działalności firmy

Podstawowe znaczenie w planowaniu i kontrolowaniu działalności firmy ma analiza ekonomiczna. Obejmuje ona analizę finansową i analizę techniczno-ekonomiczną. Analiza finansowa dotyczy wielkości ekonomicznych w wyrażeniu pieniężnym, czyli stanu majątkowo-kapitałowego, wyników finansowych oraz ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Analiza techniczno-ekonomiczna oparta jest z kolei na wielkościach ekonomicznych w wyrażeniu rzeczowym lub osobowym. Jest ona tylko uzupełniana elementami finansowymi. Ta część analizy koncentruje się głównie na ilości i asortymencie produkcji, metodach jej wytwarzania, wyposażeniu technicznym, zaopatrzeniu materiałowym i stopniu wykorzystania materiałów, zatrudnieniu, płacach, wydajności pracy itp.1

Często zdarza się w gospodarce rynkowej, że przedsiębiorstwa ocenę rynku finansowego przyjmują za wystarczającą i pomniejszoną rolę analizy techniczno-ekonomicznej. Jednak wyniki finansowe stanowią tylko odzwierciedlenie rezultatów osiągniętych na poszczególnych odcinkach działalności przedsiębiorstwa. Są one uzależnione od stopnia wykorzystania poszczególnych czynników produkcji i od otoczenia firmy. Wyjaśnianie odchyleń wskaźników finansowych stwarza więc konieczność wzajemnego powiązania analizy finansowej z analizą techniczno- ekonomiczną.


1 L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Warszawa 1999, s. 7.