Archiwa tagu: Wstępna analiza wyniku finansowego

Wstępna analiza wyniku finansowego

Podstawowym źródłem analizy wyniku finansowego przedsiębiorstwa jest rachunek zysków i strat oraz sporządzone na jego podstawie analityczne zestawienie wyniku finansowego. W źródłach tych wielkości przychodów, kosztów oraz zysku występują w wielkościach normalnych. W warunkach wysokiej inflacji wyciąganie wniosków na podstawie wielkości strumieniowych wyrażonych w cenach bieżących może prowadzić do błędnych wniosków. Dlatego też we wstępnej analizie wyniku finansowego należy ustalić odchylenia nominalne i realne, zwłaszcza w odniesieniu do zysku netto i przychodów ze sprzedaży.

Wartość poznawcza rachunku wyników dla analizy finansowej zależy od jego układu i od właściwego doboru poszczególnych wielkości rzutujących na końcowy zysk lub stratę. W obowiązującym obecnie rachunku zysków i strat wyróżnia się: wynik brutto na sprzedaży, wynik na sprzedaży, wynik na sprzedaży operacyjnej, wynik brutto na działalności gospodarczej, wynik brutto i netto. Wstępna analiza wyniku finansowego polega na ocenie jego struktury i dynamiki w różnych przekrojach. Ostatecznie wielkość zysku brutto jest łącznym wynikiem, który wyraża efektywność różnych sfer działalności przedsiębiorstwa. Ocena siły dochodowej firmy wymaga poznania źródeł pochodzenia wyniku finansowego. Analiza dynamiki danych rachunku wyników umożliwia wymierne określenie wpływu podstawowych czynników na wzrost lub spadek zysku netto. Można to osiągnąć przez porównanie wskaźników dynamiki poszczególnych czynników, zwłaszcza tych, które kształtują poziom zysku netto. Wzrost zysku netto występuje w przypadku wyższej dynamiki przychodów ze sprzedaży towarów i produktów oraz przychodów finansowych niż kosztów ich uzyskania, wyższej dynamiki zysków nadzwyczajnych niż strat nadzwyczajnych oraz gdy zmniejszy się udział obowiązkowych obciążeń zysku brutto, głównie podatku dochodowego. Występowanie odwrotnych tendencji powoduje zmniejszenie wyniku finansowego. Łączna analiza struktury i dynamiki informuje o zaistniałych przekształceniach w zakresie poszczególnych elementów osiągniętego wyniku finansowego.

[L Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Warszawa 1999, s. 46 – 47.]