Archiwa tagu: Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe

Ulga podatkowa dotyczy przypadków nabycia: budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego (lub ich części), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego itp., przez:

  •  Podatników z I grupy podatkowej – w drodze otrzymania spadku lub darowizny,
  •  Podatników z II grupy podatkowej – w tylko drodze otrzymania spadku,
  •  Podatników z III grupy podatkowej – tylko w drodze otrzymania spadku przez osoby sprawujące opiekę nad spadkodawcą.

Drugim, obok podatków, podstawowym źródłem zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego są różnego rodzaju opłaty, zbliżone często w naszym systemie prawnym w swej konstrukcji do podatków, pobierane z różnych tytułów przez jednostki lokalne. Opłaty samorządowe można zdefiniować jako przymusowe świadczenia pieniężne o charakterze ogólnym, bezzwrotnym i odpłatnym, pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego od osób powodujących określone czynności władz lokalnych lub korzystających z określonych usług samorządowych. Opłata jest zatem formą zapłaty za określone świadczenie jednostki samorządu terytorialnego. Opłaty, podobnie jak podatki lokalne są ustalane na podstawie aktów normatywnych o charakterze ustawowym. Do opłat lokalnych uregulowanych wspomnianą ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. należy opłata targowa, miejscowa i administracyjna.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów i usług na targowisku, związany z mniej lub bardziej systematyczną działalnością gospodarczą polegającą na dokonywaniu sprzedaży. Na podatkowy charakter wskazuje też to, że może być ona pobierana niezależnie od opłat za korzystanie z urządzeń targowych i za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Zwolnione są od opłaty targowej te osoby, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z nieruchomościami lub obiektami budowlanymi trwale z nią złączonymi gruntem położonym na tym targowisku. Szczegółowa konstrukcja opłaty targowej przedstawiona została do uregulowania przez radę gminy, która w drodze uchwały powinna ustalić dzienną stawkę, zasady jej ustalania i poboru, a w tym pobór w drodze inkasa, inkasentów i wysokości ich wynagradzania. Rada gminy może wprowadzić inne niż wymienione w ustawie zwolnienia od opłaty targowej. Ustawa określa górną granicę dziennej stawki opłaty targowej, której rada gminy nie może przekroczyć. Granica ta jest, podobnie jak w stosunku do innych opłat i podatków lokalnych corocznie podwyższana przez MF. Podatek pobierany w formie opłaty targowej może odgrywać istotną rolę finansową i pozafinansową. Dbałość o rozwój ruchu targowiskowego leży w interesie gminy, targowiska pobudzają miejscowe życie społeczno-gospodarcze, mogą przyczynić się do rozwoju gospodarczego. Natomiast opłatę miejscową uiszczają osoby fizyczne przebywające czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. Opłata pobierana jest za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Miejscowości, w których może być pobierana omawiana opłata, ustalone są według określonej procedury. Zgodnie z tą procedurą rada gminy występuje z odpowiednim wnioskiem do wojewody, a ten po uzgodnieniu z Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa ustala miejscowości odpowiadające wskazanym wcześniej kryteriom. Rada gminy może wprowadzić również inne zwolnienia niż te, które przewiduje ustawa.

Szczegółowe zasady ustalania i poboru opłaty, terminy płatności, wysokość stawek ustala w drodze uchwały rada gminy. Opłata ta odgrywa dużą rolę finansową, szczególnie w tych gminach i miejscowościach, które posiadają korzystne walory turystyczno-wypoczynkowe.

Rada gminy może również wprowadzić opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej. Rada gminy określa zasady ustalania i poboru oraz terminy jej płatności. W systemie finansowym gmin występują także inne opłaty, mające różnorodny charakter i znaczenie, regulowane odrębnymi przepisami. Należą do nich w szczególności opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, a także opłaty za pobyt osoby w izbie wytrzeźwień, opłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, opłata skarbowa, opłata za przekazania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i inne.