Analiza wskaźnikowa

Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa.

Zyskowność firmy jest przedmiotem zainteresowania wszystkich wymienionych grup odbiorców analizy wskaźnikowej. Trudno więc byłoby uszeregować wskaźniki analizy sprawozdań finansowych według potrzeb tych odbiorców. Stąd zazwyczaj ujmuje się je w grupy zawierające wskaźniki o zbliżonej treści ekonomicznej. Najbardziej typowe rozwiązanie pozwala wyróżnić cztery obszary analizy wskaźnikowej, służącej ocenie:

–         płynności finansowej,

–         rentowności,

–         zadłużenia,

–         sprawności działania przedsiębiorstwa.[1]

Wskaźniki finansowe są użytecznym narzędziem uzyskiwania informacji o kondycji finansowej firmy. Poszczególne wskaźniki finansowe dotyczą określonego obszaru działalności. Za pomocą szerokiego wachlarza wskaźników można charakteryzować różne aspekty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Uzyskane w toku analizy wskaźniki umożliwiają ocenę zyskowności firmy, wielkości posiadanego przez nią majątku, źródeł jego pokrycia, stopnia płynności finansowej firmy i jej zdolności do obsługi zadłużenia.[2]

Wskaźniki te ilustrują przede wszystkim określone trendy (tendencje) i dlatego trzeba je obliczać i analizować dla kilku kolejnych okresów. Doceniając ich istotną rolę trzeba posługiwać się nimi z określoną ostrożnością, a zwłaszcza konieczne jest ich kompleksowe rozpatrywanie przy formułowaniu wniosków.

Analiza wskaźnikowa jak każda z metod badawczych posiada zarówno zalety jak i wady.[3]

Zalety analizy wskaźnikowej to:

–       prostota pomiaru zjawisk ,

–       powszechność stosowania wskaźników pozwala na prowadzenie analiz porównawczych z innymi firmami,

–       wskaźniki umożliwiają identyfikację krytycznych obszarów działania firmy,

–       analiza ta może być z powodzeniem wykorzystywana wspólnie z inną metodą.

Wady analizy wskaźnikowej to:

–       analiza wskaźnikowa nie ukazuje przyczyn niekorzystnych zjawisk,

–       istnieje niebezpieczeństwo niewłaściwej interpretacji wskaźników z powodu trudności ich porównywania z wartościami przeciętnymi, szczególnie duże w warunkach inflacji,

–       nie ma uniwersalnych wzorców wartości wskaźników, każda z dziedzin działalności gospodarczej posiada swoją specyfikę.

Analiza wskaźnikowa jest szybką i efektywną metodą uzyskiwania wglądu w operacje gospodarcze i funkcjonowanie firmy. Wraz z analizą otoczenia może ona służyć do przewidywania warunków działania przedsiębiorstwa w przyszłości.[4]


[1] M. Sierpińska, T. Jachna, op. cit., s. 79.

[2] W.Bień, op. cit., s. 47.

[3] R. Rutkowski, Zasady zarządzania firmą, Warszawa 1996, s. 18.

[4] M. Sierpińska, T. Jachna, op. cit., s. 79.